Door to Door Delivery

บริการจัดส่งสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับสินค้า บริหารจัดการสินค้า ณ สถานที่จัดเก็บ และจัดการเอกสาร ตลอดจนดำเนินพิธีการศุลกากร พร้อมจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางที่ลูกค้ากำหนด